சிறுநீர் கோளாறு # வர்மக்கலை மூலம் தீர்வு # ஆசான் பாமோ வெங்கடேசன்