யோகாசனம் # யோகமுத்திரை # குடல் சுத்தப்படுத்தும் # முத்திரை # யோகாகிருஷ்ணன் பாலாஜி